ประเทศสหรัฐอเมริกา : การศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา


ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ควบคุมโดยแต่ละรัฐแยกจากกัน เด็กทุกคนจะถูกให้เรียนจบในระดับไฮสคูล และจบในระดับชั้นเกรด 12 หรือเทียบเท่า โดยผู้ปกครองสามารถเลือกให้ลูกเรียนที่โรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองบางกลุ่ม ที่สอนให้ลูกเรียนด้วยตนเองที่บ้านหรือในชุมชนซึ่งเรียกลักษณะนี้ว่าโฮมสคูล

ภายหลังจากจบการศึกษา นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในมหาวิทยาลัยรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน โดยนักเรียนสามารถกู้เงินจากทางธนาคาร หรือหน่วยงานราชการสำหรับจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนในระดับนี้ และจ่ายคืนภายหลังจบการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่ค่าเรียนจะแพงกว่ามหาวิทยาลัยรัฐ ในขณะที่คุณภาพของมหาวิทยาลัยบางแห่งเทียบเท่าดีกว่า หรือด้อยกว่ามหาวิทยาลัยรัฐ นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิทยาลัยชุมชนที่ค่าเรียนถูกกว่าทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในช่วง 2 ปีแรก และโอนหน่วยกิตไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นในช่วงต่อมาได้

1. ก่อนปฐมวัย ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา

ระดับปฐมวัย สำหรับเด็ก 3-6 ปี ระดับประถมอายุ 6-11 ปี และระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับ 12-18 ปี

2. ระดับอุดมศึกษา

​ครอบคลุมถึงระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รวมทั้งอาชีวะศึกษา และการฝึกอบรม สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเหล่านี้ได้แก่ วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น
  
 1. ระดับอนุปริญญา
  หลักสูตรคุณวุฒิสองปี  รับผู้สำเร็จมัทธยมศึกษา year 12 เข้าศึกษา จะเปิดสอนในวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชน และวิทยาลัยชุมชน
 2. ระดับปริญญาตรี
  การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรที่มีการศึกษา 4 ปี รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัทธยมศึกษา year 12 และรับพิจรณาผู้จบอนุปริญญา 2 ปีเข้าศึกษาต่อเนื่องอีกด้วย
 3. ระดับบันฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
  เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัย หลักสูตรสามารถเป็นได้ทั้งทำการวิจัย  การเข้าชั้นเรียน หรืออาจเป็นการผสมผสานระหว่างสองรูปแบบโดยทั่วไป

หลักสูตรปริญญาโทภาคปกติจะมีระยะเวลา 1 หรือ 2 ปี

หลักสูตรปริญญาเอก(Ph.D)สามารถศึกษาจบได้ภายใน 3-5 ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สาขาวิชา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และความสามารถของผู้เรียน 

ปีการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ( Academic Year)

สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้ภาคการศึกษาหลายแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

ระบบ semester แบ่งปีการศึกษาออกไป 2 Semesterๆ ละ ประมาณ 16 – 18 สัปดาห์ และอาจมี 1 หรือ2 Summer Session

 1. Fall Semester ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 
 2. Spring Semester ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
 3. Summer Session ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม

ระบบ Quarter แบ่งปีการศึกษาเป็น 4 Quarterๆ ละประมาณ 11 – 12 สัปดาห์

 1. Fall Quarter ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 
 2. Winter Quarter ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม 
 3. Spring Quarter ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน 
 4. Summer Quarter ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม

ระบบ Trimester ใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาดังนี้

 1. First Trimester เปิดประมาณกันยายน – ธันวาคม 
 2. Second Trimester เปิดประมาณมกราคม – เมษายน 
 3. Third Trimester เปิดประมาณพฤษภาคม – สิงหาคม

ระบบ 4 – 1 - 4

เป็นระบบใหม่ที่ใช้ในสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา โดยการแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคใหญ่ คั่นด้วยภาคเรียนสั้นๆ ที่เรียกว่าInterim เพื่อให้นักศึกษาไปทำการค้นคว้าด้วยตนเอง หรือออก Field Trip แบ่งภาคเรียน ดังนี้ 
  
 1. Fall Semester เปิดประมาณปลายสิงหาคม – ธันวาคม
 2. Interim เปิดประมาณเดือนมกราคม ( 1 เดือน ) 
 3. Spring Semester เปิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369