ประเทศนิวซีแลนด์ : การขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์


สำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่านักเรียน สามารถขอรับใบสมัครขอวีซ่านักเรียน  (Application to study in New Zealand ) พร้อมแบบฟอร์มเอกสารรับรองฐานะทางการเงิน (Financial Undertaking Form) ได้จากสถานทูตนิวซีแลนด์ แผนกวีซ่า เพื่อนำไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นนำมายื่นคำร้องขอวีซ่า พร้อมเอกสารต่างๆดังนี้

   
 1. ใบสมัครขอวีซ่านักเรียน(Application to study in New Zealand ) ที่กรอกรายละเอียดพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว   
 2. หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา  
 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองและผู้สมัคร 
 4. หนังสือตอบรับเข้าเรียนตัวจริง(Offer of Place) โดยระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเริ่มเรียน วันสิ้นสุดการเรียน
 5. หนังสือรับรอง  เรื่องที่พักในนิวซีแลนด์  
 6. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากทางโรงเรียน 
 7. ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน (Financial Undertaking for a Student) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนาสมุดเงินฝากของผู้ปกครองหรือผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน  
 8. จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ปกครองหรือผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่งและอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจหรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น หากบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัทหรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท 
 9. หนังสือรับรองที่พักในนิวซีแลนด์ ระบุที่อยู่ ชื่อผู้รับรอง ระยะเวลาการพักอาศัย 
 10. ใบแจ้งผลการเรียนตัวจริง Transcript จากโรงเรียน/มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่หรือเพิ่งจบการศึกษา
 11. ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางโดยลำพัง
 12. สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (กรุณาติดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับรายงานการสอบประวัติอาชญากรรม) 
 13. หากมีความประสงค์จะไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค แต่หากไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เกิน 2 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมิติเวช(สุขุมวิท38) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อดเตอร์
 14. สำหรับการลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หากลงเรียนน้อยกว่า 1 ปี ต้องแสดงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือใบเสร็จ หรือหนังสือรับรองจากทางสายการบิน ส่วนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ไม่จำเป็นต้องแสดงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนได้ที่ 

สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย (New Zealand Embassy) 
ตึกเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 15 
87 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์: +66 2 654 3444 
โทรสาร: +66 2 654 3445 
E-mail: nzisbkk@ksc.th.com 
Website: www.immigration.govt.nz

ใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมสามารถขอรับได้ที่ : สำนักตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สถานฑูตนิวซีแลนด์ ชั้น 15 ตึกเอ็มไทย อาคารออลซีซั่น หรือที่ www.immigration.govt.nz/branch/bangkokbranchhome/  
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369