ประเทศจีน : การศึกษาประเทศจีน


ระบบการศึกษาของจีน แบ่งออกเป็น

1. ก่อนปฐมวัย ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา

 1. ระดับอนุบาล สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
 2. ระดับประถมศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 6-11 ปี ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
 3. ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 11-17 ปี ระยะเวลาศึกษา 6 ปี แบ่งเป็น มัทธยมตอนต้น 3 ปี และมัธยมตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา หรือ วิทยาลัยเฉพาะทางซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 3 ปี ในแต่ละประเภทการศึกษา

2.ระดับอุดมศึกษา

มีทั้งในลักษณะของสถาบัน( Institute) วิทยาลัย( College) และมหาวิทยาลัย ( University)
 1. ปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4-5 ปี แล้วแต่ละสาขา( อาจมีการทำวิทยานิพนธ์)
 2. ปริญญาโท ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 ปี กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษา
 3. ปริญญาเอก ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษา

ในสถาบันส่วนใหญ่แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

 1. ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนกันยายน- มกราคม
 2. ​ภาคการเรียนที่ 2 ตั้งแต่ ปลายกุมภาพันธ์ - มิถุนายน

โดยหนึ่งภาคการศึกษาระยะเวลาประมาณ 20 สัปดาห์ทั้งมีอาจมีหลักสูตรการศึกษานานาชาติในมหาวิทยาลัยบางแห่งที่มีถึง 3 ภาคการศึกษา

 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369