ประเทศอังกฤษ : การขอวีซ่าประเทศอังกฤษ


รายละเอียดเรื่องการขอวีซ่านักเรียน


เอกสารที่ควรเตรียมเพื่อขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 3. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ที่นั่น และมีจำนวนเงินตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนดมาไม่น้อยกว่า 28 วัน
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว หน้าตรง เรียบร้อย ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 5. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ/ รัฐวิสหกิจ / ใบเปลื่อนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส / ใบหย่า ทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้ยื่น และผู้ปครอง
 6. สูติบัตรของนักเรียน
 7. หลักฐานทางการศึกษา และผลการเรียนทั้งหมด
 8. เอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า (visa letter) ซึ่งออกให้โดยสถานบันที่นักเรียนยื่นสมัคร
 9. เอกสารสมัครเรียน และ หนังสือตอบรับจากสถาบันที่ต้องการไปศึกษา (Confirmation of Acceptance for Studies) รวมทั้งaหลักฐานการชำระเงิน
 10. หลักฐานระดับทักษะภาษาอังกฤษ ( ผลสอบภาอังกฤษที่ใช้ยื่นขอวีซ่า Tier 4) ทั้งตัวจริง พร้อมสำเนา
 11. หลักฐานการทำงาน
 12. หลักฐานที่พักอาศัย
 13. เอกสารผลตรวจสุขภาพ (IOM)
 14. ค่าธรรมเนียการขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับปะเภทของวีซ่า

ประเภทของวีซ่านักเรียน แบ่งเป็น

 1. วีซ่าท่องเที่ยวแบบนักเรียน (Student Visitor Visa) สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรแบบเต็มเวลา ที่มีระยะเวลาการเรียนไม่เกิน 6 เดือน วีซ่าชนิดนี้ขอต่อวีซ่าที่ประเทศสหราชอาณาจักรไม่ได้
 2. วีซ่าสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 6-11 เดือน (Extended Student Visitor Visa) สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรแบบเต็มเวลา ที่มีระยะเวลาการเรียน 6-11 เดือน วีซ่าชนิดนี้ขอต่อวีซ่าที่ประเทศสหราชอาณาจักรไม่ได้
 3. วีซ่านักเรียนด้วยระบบการให้คะแนน (Tier 4 Student Visa) เป็นวีซ่านักเรียนที่ใช้ระบบการให้คะแนนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวีซ่า โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Points Based System (PBS) ซึ่งนักเรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้ 40 คะแนนเต็ม วีซ่าจึงจะได้รับการอนุมัติ ส่วนเงื่อนไขหลักสูตรที่สามารถยื่นขอวีซ่า ชนิดนี้ได้นั้น จะต้องเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนแบบเต็มเวลา ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ United Kingdom ซึ่งหน่วยงานนี้มีชื่อเต็มว่า UK Border Agency หรือ UKBA (หน่วยงานนี้ รับผิดชอบงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ทั้งในอังกฤษ และเครือสหราชอาณาจักรทั้งหมดด้วย)

วีซ่า Tier 4 Student แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 1. Tier 4 (General students) สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาที่อังกฤษ แบบเต็มเวลา ด้วยการเรียนระดับ Post-16
 2. Tier 4 (Child students) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 4-17 ปี ที่ต้องการไปเรียนที่อังกฤษแบบเต็มเวลา

ระบบคะแนนของวีซ่า Tier 4 Student คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบ่งออกเป็น

 • 30 คะแนน : มาจาก CAS Number ในเอกสาร Confirmation of Acceptance for Studies ซึ่งเป็นเอกสารตอบรับให้เข้าศึกษาอย่างเป็นทางการ ที่ออกโดยสถาบันซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมด้านการย้ายถิ่นฐาน หรือการเข้าประเทศอังกฤษ (UK Border Agency) ซึ่ง CAS นี้ จะต้องมีรายละเอียดของนักเรียน รายชื่อหลักสูตร จำนวนเงินที่ชำระให้กับทางสถาบัน และรายละเอียดหลักฐานในการขอ CAS
 • 10 คะแนน : มาจากหลักฐานการเงินที่เพียงพอสำหรับการอาศัยอยู่ที่อังกฤษ โดยเอกสารที่ใช้ต้องเป็นเอกสารทางการเงินตัวจริงจากทางสถาบันการเงินที่น่า เชื่อถือ และแสดงยอดเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย และต้องมีช่วงเวลาที่ยอดเงินแสดงในเอกสารทางการเงินนั้น 28 วันเป็นอย่างน้อย ซึ่งเอกสารนี้ จะต้องใช้ยื่นวีซ่าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้ หากยื่นหลังจากนี้ ทางสถานทูตจะถือว่าเอกสารหมดอายุ และจะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้
วีซ่าชนิดนี้สามารถต่ออายุวีซ่าได้ในกรณีต้องการเรียนต่อ และสามารถทำงาน part-time ได้ของหลักเกณฑ์ของหลักสูตรที่ลงเรียน
 
​ยื่นเอกสารขอวีซ่าด้วยตนเอง พร้อมสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอลได้ที่
The UK Visa Application Centre in Thailand
Trendy Office Building, 28th Floor,
Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua
Wattana, Bangkok, 10110, Thailand

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369