ประเทศออสเตรเลีย : การศึกษาประเทศออสเตรเลีย


จากการที่ประเทศออสเตรเลียแบ่งการปกครองออกเป็นรัฐและในแต่ละรัฐจะมีรัฐบาลปกครองตนเอง ทำให้การจัดการด้านการศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละรัฐนั้น ปีการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่  ก.พ.- ธ.ค. โดยทั่วไปการเปิดเรียนของรัฐต่าง ๆ จะแตกต่างกัน บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางรัฐจะแบ่งเป็น 4 ภาคระบบโรงเรียนของออสเตรเลียประกอบด้วยโรงเรียนในภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยโรงเรียนทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลออสเตรเลีย

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (UNIVERSITY)   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ถึงหลักสูตรระดับปริญญาเอก ในประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียเป็นแหล่งความรู้และความท้าทายในด้านการศึกษา มีทางเลือกและความยืดหยุ่นทางการศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาจากทั่วโลกได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่าโดยจะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ให้มีความชำนาญในการทำงานทั่วโลกด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
  
มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียทุกแห่งต้องขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบการจดทะเบียนของ AQF ( Australian Qualifications Framework ) เรียกว่ากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาออสเตรเลีย AQF ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการศึกษา ในสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพในออสเตรเลีย ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับเทศอื่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยที่ทุกมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากรัฐบาลประจำรัฐและรัฐบาลกลางทั้งสิ้น
  

วุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถจัดแบ่งออกเป็นระดับชั้นในการศึกษาต่อได้ดังต่อไปนี้ 

Bachelor Degree (ปริญญาตรี)

ระยะเวลาของหลักสูตรคือ 3 - 6 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจเรียน

Bachelor Degree with Honors (ปริญญาตรีเกียรตินิยม)

ศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ปีหลังจบปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นมากและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนี้ จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่าปริญญาโทและสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ทันทีโดยไม่ต้องศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติม

Graduate Certificate (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่คุณสมบัติยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยตรง ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรคือ 6 เดือน

Graduate Diploma (อนุปริญญาโท)

เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะ ความรู้เฉพาะด้านเช่นเดียวกับประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นการศึกษาในปีแรกของระดับปริญญาโท และถ้านักศึกษามีผลการเรียนดี ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้เลย โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพิ่ม 6 - 12 เดือน

Masters Degree (ปริญญาโท)

เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบเข้าชั้นเรียนและการทำวิจัย หรือควบคู่กันทั้งสองแบบ เป็นการเสริมทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทาง ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรตั้งแต่ 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียนและรูปแบบการเรียน

Doctoral Degree (ปริญญาเอก)

หรือเรียกกันว่า Ph. D เป็นคุณวุฒิสูงสุดในระดับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรประมาณ 3 - 5 ปี
  • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
  • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
  • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
  • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369