ประเทศออสเตรเลีย : การขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย


สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียเป็นระยะเวลานาน กว่า 3 เดือนขึ้นไป โดยทำการสมัครเข้าเรียนและได้รับการตอบรับการเข้าเรียนเต็มเวลา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยหลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตร และสถาบันวิชาชีพ ที่ตอบรับนักเรียนต่างชาติให้เข้ารับการศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนกับทางรัฐบาลออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว 
    
 1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ แบงค์ดราฟท์ หรือ เงินสด สั่งจ่าย “สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ” เป็นเงินสกุลบาท สถานทูตจะสงวนสิทธิ์การคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าในทุกกรณี 
 2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS ถ้าโรงเรียนต้องการ 
 3. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และสำเนา 1 ชุด รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว 
 4. ใบจบการศึกษา (Certificate) และสำเนา 1 ชุด รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว 
 5. แบบฟอร์มสำหรับวีซ่านักเรียน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
 6. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน) และสำเนา 1 ชุด รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว 
 7. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว พื้นขาว จำนวน 1 รูป  
 8. จดหมาย COE (confirmation of Enrollment) ยืนยันการสมัครเรียนจากสถาบันการศึกษา นักเรียนจะได้รับจดหมายนี้ต่อเมื่อ ชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางสถาบันจะเป็นผู้ออกให้
 9. เอกสารรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน หากท่านใช้หลักฐานการเงินของบริษัท โปรดแสดงหลักฐานความ สัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัท
 10. สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของนักเรียน และผู้สนับสนุนทางการเงิน 
 11. จดหมายรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 
 12. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน และผู้รับรองฐานะการเงิน(หากผู้รับรองฐานะการเงินมิใช่บิดา หรือมารดา) 
 13. นักเรียนจะต้องตรวจสุขภาพจากแพทย์ที่กำหนดโดยทางสถานทูตเท่านั้น ผลการตรวจ สุขภาพ ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้จัดส่งให้สถานทูตโดยตรง 

* เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ 


โรงพยาบาลตรวจสุขภาพ 

 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 2. โรงพยาบาลบีเอนเอช (BNH) 
 3. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
 4. โรงแรมฮอลิเดย์อินน์คราวน์พลาซ่า 
 5. International Organization for Migration (IOM) อาคารเกษมกิจ ชั้น3 

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า

15 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด นับจากวันที่ส่งเอกสารเข้าสถานทูต 
  
​สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่: 
ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาทำการ : 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.- 
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ :++66(0) 267 23476 / 77 / 78 / 79 
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย

หรืออีเมล : info.dibpth@vfshelpline.com
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369