News & Events : Bath Spa University‏
Bath Spa University‏

B.H.M.S

โรงเรียนการโรงแรมที่โดดเด่นของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในเมือง Luzern
หลักสูตรเรียน 6 เดือน ฝึกงาน 6 เดือน พร้อมเงินเดือนในแต่ละปีการศึกษา
อีกทั้งพัฒนาความรู้วิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ และ Degree ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ