Promotions : ELCI USA
ELCI USA
สถาบันสอนภาษาตั้งอยู่ที่ Oregon, USA ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดูแลนักเรียนอย่างเป็นกันเองคล้ายๆครอบครัว สำหรับคนที่สนใจไปเรียนภาษาระยะสั้นคล้ายๆโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนะธรรม ค่าโครงการนั้นร่วมทุกอย่างแล้วพร้อมค่าเรียนและค่ากิจกรรม 
 
ระยะเวลา
รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าเรียน
 • ค่ารับส่งสนามบิน
 • ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร 2 มื้อ
 • ค่าหนังสือเรียน
 • ค่ากิจกรรม
ราคายังไม่รวม 
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าวีซ่า 
 • ค่าสมัคร $150
$3055  ประมาณ 97,760 บาท
8 สัปดาห์ $5465  ประมาณ 174,880 บาท
12 สัปดาห์ $6975  ประมาณ 223,200 บาท
24 สัปดาห์ $12720 ประมาณ 407,040 บาท
36 สัปดาห์ $18630 ประมาณ 596,160 บาท
*เรทอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18/04/2018 - $1 = 32 บาท 
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369